štatút

Predpisy internetového obchodu
REMESLNÁ KÁVA RADOM

 1. Všeobecné ustanovenia, kontaktujte majiteľa obchodu
  1. Tieto pravidlá (ďalej len „Predpisy“) definujú pravidlá a podmienky používania internetového obchodu RADOMSKA KRAFTOWA KAWA, pôsobiaci na www https://kraftowakawa.com.pl.
  2. Majiteľom Obchodu je LIK sp z o. so sídlom: 91 Słowackiego, 91 Słowackiego, 26-600 Radom, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000934215, NIP: 9482630631 (ďalej len „Predávajúci“).
  3. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:
   Kontaktná adresa: Słowackiego 91, 26-600 Radom
   E-mailová adresa: kraftowakawa@gmail.com
   Telefónne číslo: 576284335 (hodiny telefonických služieb zákazníkom – na karte Kontakt).
 2. Technické požiadavky
  1. Ak chcete používať Obchod, musíte mať:
   1. počítač alebo iné zariadenie s webovým prehliadačom;
   2. prístup na internet;
   3. aktívna e-mailová adresa.
 3. Osobné údaje
  1. Správcom osobných údajov zákazníkov Obchodu je Predávajúci.
  2. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov a ďalších ľudí používajúcich webovú stránku Obchodu si môžete prečítať v .
 4. Uzavretie kúpnej zmluvy, zákaznícky účet
  1. Obchod vám umožňuje nakupovať tovar (ďalej len „Tovar“) zobrazený na webovej stránke Obchodu v dvoch režimoch:
   1. žiadna registrácia;
   2. vytvorením účtu v obchode.
   V oboch prípadoch je pre zadanie objednávky potrebné vybrať Tovar v Obchode, pridať ho do „Košíka“ pomocou príslušného tlačidla a pokračovať v objednávke výberom príslušné možnosti (spôsob doručenia a platby ).
  2. Informácie o tovare v Obchode, t. j. popisy a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka v súlade s podmienkami Predpisov.
  3. Podmienkou zadania objednávky je vyplnenie v objednávkovom formulári všetkých požadovaných údajov potrebných pre expedíciu a prípadne (na požiadanie zákazníka) aj údajov pre vygenerovanie DPH faktúra.
  4. Ak sa zákazník rozhodne vytvoriť si účet v Obchode (ďalej len „Účet“), registrácia je jednorazová a e -mailová adresa a zvolené heslo klienta sú základom pre následné prihlásenie. Obchod vám umožňuje prihlásiť sa do účtu aj prostredníctvom sociálnych médií a/alebo používateľského účtu v systéme Google. Po prihlásení do Účtu má zákazník prístup k histórii svojich objednávok a pri ďalších objednávkach už nemusí znova vypĺňať objednávkový formulár svojimi osobnými údajmi.
  5. Zákazník sa môže kedykoľvek vzdať svojho účtu bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady. Za týmto účelom pošlite svoju rezignáciu na nasledujúcu e-mailovú adresu: kraftowakawa@gmail.com.
  6. Potvrdenie objednávky zákazníkom pomocou tlačidla „Kúpiť a zaplatiť“ (alebo iného tlačidla s rovnakým znením) znamená:
   1. zlétým, že Predávajúci ponúkne kúpu Tovaru v súlade s možnosťami vybranými v objednávke a v súlade s týmito pravidlami,
   2. prijatie záväzku zaplatiť cenu Tovaru a náklady na jeho doručenie.
  7. Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá prijatím objednávky Predávajúcim (akceptovaním ponuky zákazníka), o čom Predávajúci informuje e-mailom s potvrdením objednávky.
  8. Ak nie je možné dokončiť objednávku Tovaru (úplne alebo čiastočne), bude o tom Predávajúci zákazníka informovať – zmluva nie je uzavretá. Predávajúci zároveň informuje zákazníka o existujúcich možnostiach iných spôsobov plnenia objednávky, napr. Ak už bola objednávka zákazníkom uhradená a nie je možné ju zrealizovať, predávajúci bezodkladne vráti uhradené platby zákazníkovi (podľa rozsahu zrušenia objednávky).
  9. Predávajúci poskytne zákazníkovi potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvanlivom nosiči najneskôr pri dodaní Tovaru.
  10. Obchod nezodpovedá za nedoručenie objednávky alebo omeškanie s jej doručením v dôsledku uvedenia neúplnej / nesprávnej dodacej adresy zákazníkom alebo neposkytnutia iných potrebných údajov dokončiť objednávku.
  11. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť realizáciu objednávky v situácii, keď zákazník uviedol nepravdivé údaje alebo keď tieto údaje vzbudzujú dôvodné pochybnosti o ich správnosti. V takom prípade sa Predajca (ak to bude možné) pokúsi kontaktovať zákazníka, aby si overil správnosť poskytnutých údajov.
 5. Ceny a spôsoby platby
  1. Ceny Tovaru sú uvedené v poľských zlotých (PLN) a v hrubej sume, t.j. vrátane DPH.
  2. Cena za doručenie Tovaru je uvedená samostatne v košíku Obchodu v závislosti od spôsobu doručenia zvoleného zákazníkom.
  3. Dostupné spôsoby platby sú popísané na webovej stránke obchodu na karte Spôsoby platby a zákazníkovi sa zobrazia vo fáze objednávky (v košíku).
  4. Online platby v obchode spravuje poskytovateľ platieb:
   • przelewy24
  5. Ak si zákazník zvolil platbu bežným bankovým prevodom, platba za objednávku by mala byť vykonaná do 5 dní od jej zadania. V prípade neuhradenia platby vo vyššie uvedenej lehote sa zmluva považuje za neuzatvorenú. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na situácie, kedy Predávajúci ponúka zákazníkom odloženú platbu/platbu v splátkach prostredníctvom externého partnera.
 6. Dodanie tovaru
  1. Dodanie Tovaru prebieha podľa uváženia zákazníka:
   • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Inpost
   • pre skrinky na balíky InPost
   • osobný odber
  2. Zákazník si môže objednávku tiež vyzdvihnúť:
   1. osobne v kancelárii Predajcu
  3. S výnimkou Tovaru vyzdvihnutého zákazníkom osobne sa objednávka považuje za dokončenú okamihom odoslania zásielky zákazníkovi (zásielka je zverená prepravcovi zaoberajúcemu sa doprava). Presný skutočný dátum doručenia určuje prepravca.
  4. Tovar je odoslaný predávajúcim do 2 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu pri zadávaní objednávky zákazníkom jasne uvedený iný dátum. Podrobné dodacie lehoty sú uvedené na webovej stránke Obchodu v záložke „Čas spracovania objednávky“.
  5. Predajca bežne vybavuje objednávky v Poľskej republike, pričom pokrýva náklady uvedené na webovej stránke obchodu na karte „Čas a náklady dodania“.
 7. Odstúpenie od zmluvy
  1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom uvedeným v čl. 7aa Zákona o právach spotrebiteľov (ďalej len „Osobný podnikateľ“) má zákonné právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru do 14 dní od jej otvorenia. Rím, bez udania dôvodu, s výhradou výnimiek uvedených nižšie.
  2. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zákazník zašle vyjadrenie vo vyššie uvedenej lehote:
   • elektronickou formou na adresu: kraftowakawa@gmail.com alebo
   • písomne na nasledujúcu adresu: Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  3. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať podľa dostupného vzoru tutaj, ale použitie šablóny nie je povinné. Predávajúci bezodkladne zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na e-mail
  4. Potom by mal zákazník do 14 dní zaslať vrátený Tovar späť na vlastné náklady na poštovú adresu Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  5. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vráti zákazníkovi nasledovné:
   • ceny Tovaru;
   • náklady na prvotné odoslanie Tovaru zákazníkovi podľa najlacnejšieho obvyklého spôsobu doručenia tovaru ponúkaného v Obchode.
  6. Predajca môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane Tovar späť, alebo kým aspoň zákazník nepreukáže Predávajúcemu dôkaz o vrátení položky.
  7. Vrátenie peňazí sa uskutoční pomocou rovnakých spôsobov platby, ktoré použil zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným riešením.
  8. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, ak pred podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy použil Tovar iným spôsobom, ako bolo potrebné určiť povahu, vlastnosti a fungovanie tovaru.
 8. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na Zmluvy o dodávke Tovaru:
   1. neprefabrikované, vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa/Privilegovaného podnikateľa alebo slúžiace na splnenie jeho individuálnych potrieb (personalizovaný tovar);
   2. rýchlo sa kazí alebo má krátku trvanlivosť (tovar podliehajúci skaze);
   3. dodávané v uzavretom obale, ak balík otvoril zákazník a tovar nie je možné po otvorení balíka vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (tovar zabalený za hygienické dôvody);
   4. zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy dodané na hmotnom nosiči (napr. CD) v zapečatenom obale, ak bol balík po doručení otvorený;
   5. ktorý je po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne kombinovaný s iným tovarom (napr. stavebnými materiálmi, ak sú použité);
   6. denníky, periodiká alebo časopisy, s výnimkou zmlúv o predplatnom (tlač papiera);
   7. ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
   8. alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí o výkyvoch trhu, nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu.
 9. Sťažnosti
  1. Predávajúci je povinný dodať Tovar zákazníkovi v súlade so Zmluvou.
  2. Voči spotrebiteľom a Osobeným podnikateľom Predávajúci zodpovedá za súlad Tovaru v súlade s ustanoveniami Zákona o právach spotrebiteľov. Predávajúci je zodpovedný voči ostatným zákazníkom v zmysle Občianskeho zákonníka.
  3. Sťažnosti možno odoslať:
   • v elektronickej forme na adresu: kraftowakawa@gmail.com
   • alebo písomne na nasledujúcu adresu: Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  4. Predávajúci reklamáciu posúdi vo forme, v akej bola uplatnená (písomne alebo e-mailom) do 14 dní od prijatia reklamácie.
  5. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie Predávajúcim, môže spotrebiteľ a Oprávnený podnikateľ (bez ohľadu na riadne konanie pred bežným súdom) využiť aj -súdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov
  6. Na vyššie uvedený účel môžete:
   1. obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie so žiadosťou o začatie mediačného konania s cieľom vyriešiť spor priateľsky,
   2. využívajte pomoc okresného (obecného) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, medzi ktorej zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa,
   3. použite platformy RSO (Online Dispute Resolution), ktorý slúži na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, ak sa spor týka záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej online. Viac informácií o platforme ODR nájdete tu,
   4. požiadajte stály spotrebiteľský rozhodcovský súd o riešenie sporu z uzatvorenej zmluvy.
  7. Ďalšie informácie o mimosúdnych spôsoboch riešenia sťažností a uplatňovania nárokov možno získať aj na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Na zmluvy uzatvorené v obchode sa vzťahuje poľské právo. Zmluva sa uzatvára v poľštine.
  2. Žiadne ustanovenie Nariadení nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva spotrebiteľa (a Oprávneného podnikateľa) vyplývajúce zo zákonných ustanovení.
  3. Predávajúci môže kedykoľvek vykonať zmeny Pravidiel, pričom tieto zmeny sa vzťahujú na objednávky zadané po zverejnení novej verzie Pravidiel a v prípade (i) už uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb digitálnej alebo elektronickej služby, ako aj v prípade (ii) zákazníkov, ktorí majú Účet v obchode - zákazník bude upozornený na zmeny Pravidiel a možnosť neakceptovať nové. obsah.
  4. Pravidlá sú platné od 17. novembra 2023
nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl